Legends

Sri B. Janardhan Poojary
Sri Ratnakar Karkera
Sri A Vishwanath
Sri H Koragappa
Sri H.C.Somasundaram
Sri Kasaragod Krishnappa
Sri B.R. Karkera
Sri Jaya C Suvarna
Sri Vasappa Maistry
Sri Rao Bahadur N Suvarna
Sri B Narasappa Salian